Ny tv-avgift förväntas röstas igenom

Alla som är över 18 år och har en beskattningsbar inkomst kommer efter årsskiftet att behöva betala en särskild tv-avgift, med eller utan tv. Det förslaget lade regeringen fram innan sommaren. Nu har det behandlats i utskottet – som uppskattar att det finns en majoritet i riksdagen för att få igenom …

Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas. — Läs på www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanforekhagen21ekhagenjonkopingskommun.4.3e5ee1ed15ee12e3172c58.html

Så blir nya studentbostäderna – Jnytt

Laborma Interiör AB föreslås nu få markanvisningen för att få bygga cirka 320 studentbostäder i flerbostadshus. Tekniska nämnden väntas fatta beslutet den …