Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas.
— Läs på www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanforekhagen21ekhagenjonkopingskommun.4.3e5ee1ed15ee12e3172c58.html