Nya rör för dricksvatten i området kring A6 – Rosenlund

VA-förnyelsen i Jönköping fortsätter och nu är det dags att lägga ny och större vattenledning för dricksvattnet i området A6 – Rosenlund. Ledningen som ersätts har varit i bruk sedan 1930-talet.

Arbetet som börjar i november 2019 beräknas ta cirka 1,5 år. Metoden som kommer att användas kallas för mikrotunnling och innebär att man från tre olika platser placerar ett skyddsrör genom tunnelborrning, där sedan den nya vattenledningen läggs. I projektet kommer även Jönköping Energi att lägga nya el- och optoledningar.

Under del av tiden kommer framkomligheten för cykeltrafiken utmed södra sidan om E4:an mellan A6 och Ekhagen att påverkas, och därför periodvis ledas om med orangea skyltar. Boendeparkering vid Hermansvägen 24-34 kommer del av tiden hänvisas till annan plats. I området kommer det tidvis att pågå byggtrafik med tunga fordon.

Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvattnet uppstå vid något enstaka tillfälle i närbelägna delar av A6-området, Ekhagen och Rosenlund. Risken för detta bedöms som liten. Arbetet kommer under byggtiden att bullra och vibrera under vissa perioder.

Det kommer att vara en arbetsplats förlagd till en yta mellan E4:an och infarten till Jönköping intill Kompanirondellen (1, se kartbild). Arbetsplatsen kommer att vara synlig för passerande trafik men den kommer inte att påverka förbipasserande. Viss byggtrafik kan förekomma.

Anslutningspunkterna intill Hedin Bil (2, se kartbild) och Hermansvägen 24 (3, se kartbild) kommer också påverkas under arbetets gång. Buller, vibrationer, byggbelysning, byggtrafik och rörelser med personer kan förekomma, men störningarna bedöms som lindriga.

Detta projekt är en del i ett stort projekt för att förnya, förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar.

Kontakt
Jeanette le Mahieu, verksamhetschef VA-nät utveckling
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun

jeanette.le-mahieu@jonkoping.se

036-10 51 59

*källa: https://www.mynewsdesk.com/se/jonkopings_kommun/pressreleases/nya-roer-foer-dricksvatten-i-omraadet-kring-a6-rosenlund-2941152

Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas.
— Läs på www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanforekhagen21ekhagenjonkopingskommun.4.3e5ee1ed15ee12e3172c58.html